20 września 2019

PIERWSZE SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Dnia 18 września 2019 r. w ramach Projektu "Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 20114-2020 zorganizowane zostało spotkanie integracyjne wszystkich uczestników Projektu wraz z kadrą pracującą przy Projekcie, tj. Panią Małgorzatą Różycką - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Opiekuni – pracownicy socjalni: Pani Katarzyna Linda-Czyżykowska oraz Pani Alina Korinth. Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie reprezentowała Pani Skarbnik Barbra Suchocka.
Projekt rozpoczął się z dniem 1 stycznia br. Przez miniony okres dziewięciu miesięcy - 20 uczestników wzięło udział w działaniach o charakterze społecznym jak i zawodowym, tj. m.in. w indywidualnych i grupowych spotkaniach z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą zawodowym, treningu umiejętności społecznych itp.
Spotkanie integracyjne miało miejsce w Izbie Tradycji Rybackiej w Płowężu i miało charakter grillowy. Spotkanie miało na celu integrację grupy, która w najbliższym czasie rozpocznie szkolenia zawodowe w ramach Projektu.
Uczestnicy mieli okazję wspólnie spędzić czas, lepiej się poznać, odciąć się od codziennych problemów i zmartwień, co pozwoliło znakomicie zintegrować grupę i umożliwiło na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami Projektu.
Od października organizowane będą kolejne działania o charakterze zawodowym m.in. Kursy: na opiekunkę osób starszych i niepełnosprawnych, sprzedawcę z obsługą kas i urządzeń fiskalnych oraz terminali płatniczych, na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia oraz kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Celem głównym projekt jest aktywna integracja o charakterze społecznym i zawodowym zwiększająca zatrudnienie mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, ML fot. UMiG, ML
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com