23 stycznia 2020

NADANIE TYTUŁU "ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA JABŁONOWA POMORSKIEGO" PANI DANUCIE KULISZ
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/111/20 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Z DNIA 19 STYCZNIA 2020 ROKU

Pani Danuta Kulisz posiada 40-letni staż pracy w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz najdłuższy - 19-letni-staż pracy na stanowisku dyrektora w dotychczasowej historii Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim. W okresie sprawowania przez Panią Danutę Kulisz funkcji dyrektora przedszkole przechodziło wiele zmian organizacyjnych. Z budynku przy ul. Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim przeniesione zostało do budynku przy ul. Mostowej. Krótko po przeprowadzce placówki podjęte zostały prace inwestycyjne polegające na rozbudowie i modernizacji budynku przy ul. Mostowej. W czasie tych prac Pani Dyrektor zapewniła sprawne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lokalizacjach zastępczych oraz wykazała się ogromnym zaangażowaniem w zorganizowaniu sprawnego przebiegu ww. prac z jednej strony, oraz jak najlepszą realizacją zadań opiekuńczo-dydaktycznych placówki z drugiej strony.
Pani Danuta Kulisz motywowała i motywuje nauczycieli i wychowawców do wdrażania nowoczesnych i nowatorskich metod pracy. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi prowadzone są aktywnymi metodami nauczania, do których trafnie dobierane są środki dydaktyczne. Jej zasługą jest prowadzenie zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem metody "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody Dennisowa, metody "Dobrego startu" Marty Bogdanowicz, czy muzycznej metody Karla Orffa.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej Pani Dyrektor kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci. Dba o ich godność osobistą oraz przestrzega ich praw. Na szczególne podkreślenie i uznanie zasługuje angażowanie się Pani Dyrektor w organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi oraz wprowadzenie monitoringu programu wczesnego wspomagania.
Pani Danuta Kulisz dba o swój rozwój zawodowy. W 2008 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Kierując powierzoną placówką w pełni wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków wynikających z prawa oświatowego oraz potrzeb lokalnej społeczności. Uzyskuje wyróżniające oceny pracy ze strony organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego. Wysoki poziom nauczania, opieki i wychowania w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim - dzięki właściwemu zarządzaniu przez Panią Danutę Kulisz - skutkuje tym, iż jego mury opuszczają kolejne roczniki wychowanków bardzo dobrze przygotowane edukacyjnie i społecznie do wkroczenia w następne etapy kształcenia i życia w społeczeństwie.
UMiG, AS fot. Turzyński Fotografia
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com