6 lutego 2020

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski informuje, iż dnia 29.01.2020 r Rada Miejska podjęła uchwały:
Nr XIX/113/20 z dnia 29.01.2020 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
nr XIX/114/20 z dnia 29.01.2020 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Zgodnie z treścią uchwał ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 19,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 38,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
pojemnik o pojemności 120 l – 5,00 zł,
pojemnik o pojemności 240 l – 11,00 zł,
pojemnik o pojemności 1100 l – 54,00 zł.
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
pojemnik o pojemności 120 l – 10,00 zł,
pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł,
pojemnik o pojemności 1100 l – 108,00 zł.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy oświadczą, składając deklarację, że posiadają kompostownik przydomowy i będą w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, zostaną zwolnieni w części z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Powyższe stawki opłat obowiązują od dnia 01.02.2020 r.

Zmiana wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 marca 2020 r.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 lutego 2020 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

UWAGA
Nowe wzory deklaracji obowiązujące w lutym 2020 r. wraz z informacją o zmianie stawek i sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posesji zamieszkałych i niezamieszkałych
ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ.
UMiG, SB
aktualizacja 2020-02-17
fot. UMiG
»»» Deklaracja obowiązująca od dnia 15 lutego 2020

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com