15 czerwca 2020

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego udzieliła Burmistrzowi Przemysławowi Górskiemu absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy za 2019 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu odbyła się na Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, 10 czerwca 2020 r.
Burmistrz Przemysław Górski zaprezentował Raport o stanie gminy za 2019 rok. Sytuacja finansowa gminy, terminowa realizacja planowanych inwestycji, a także poziom świadczenia usług publicznych świadczą o stabilnym stanie naszego samorządu. Raport zawiera dane statystyczne oraz informacje o realizowanych przez Burmistrza i Urząd Miasta i Gminy zadaniach w 2019 r.
Wotum zaufania udzielono Burmistrzowi 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 wstrzymującym się. To drugi raz, kiedy rada udziela wotum zaufania burmistrzowi. Przemysław Górski podziękował za debatę, za wszystkie uwagi, także te krytyczne.
W części absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej, Pani Skarbnik – Barbara Suchocka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu.
Budżet Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na rok 2019 wynosił po stronie dochodów 36 278 777,11 zł, a po stronie wydatków 37 963 705,08 zł. Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach do budżetu, na koniec 2019 r. dochody kształtowały się na poziomie 42 754 885,18 zł, a wydatki 44 659 669,96 zł.
Ostatecznie dochody w 2019 r. wykonano na poziomie 43 832 374,15 zł, (102,52 % planu).
Wydatki w 2019 r. zrealizowano na poziomie 42 810 126,47 zł ( 95,85 % planu).
Na wydatki majątkowe w 2019 r. gmina przeznaczyła 4 293 012,16 zł. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 95,8 %.
Rok 2019 był kolejnym rokiem zakończonych i rozpoczętych inwestycji:
 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
 2. Modernizacja lokali komunalnych w miejscowości Buk Pomorski.
 3. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski.
 4. „Energia kompetencji” - projekt realizowany w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
 5. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo – Zamek.
 6. Remont i Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo – Zamek.
 7. Dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.
 9. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Jabłonowo Pomorskie.
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż.
 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna, Kolejowa i ul. Generała Sikorskiego.
 12. Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim.

Zadłużenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 15 247 479,91 zł., tj. 34,78 % dochodów wykonanych w 2019 roku.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 3 052 800,38 zł,
Za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium głosowało 12 radnych, 1 przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Podziękowania Pani Skarbnik za czuwanie nad gminnym budżetem złożyli Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.
W dalszej części sesji Radni Rady Miejskiej rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:
1) sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy,
2) sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy,
3) sprzedaży nieruchomości będącej własnością gminy,
4) ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie na rok szkolny 2020-2021,
5) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
6) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
7) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
8) zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

Ponadto przyjęto stanowisko Burmistrza oraz Rady Miejskiej w sprawie wsparcia jednostki samorządu terytorialnego związanego z ograniczeniami dochodów w wyniku Pandemii COVID-19.

UMiG, as fot. UMiG, as
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com