17 czerwca 2020

Podpisanie umowy na "Budowę obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jabłonowo Pomorskie polegającą na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowaniu terenu na obiekcie".
18 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim podpisano umowę pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie a firmą Konar A.B. Ciemniccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świeciu. Przedmiotem umowy jest „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jabłonowo Pomorskie polegająca na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowaniu terenu na obiekcie”. W podpisaniu umowy udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosława Laube, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Katarzyna Weinert-Snopek oraz Inspektor Magdalena Piotrowska. W imieniu Wykonawcy umowę podpisała Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Arleta Ciemnicka.
Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 2.558.263,09 zł brutto. Zakres robót będzie obejmował między innymi wykonanie oświetlenia zewnętrznego, zewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie przyłączy wodociągowych, zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym dostawę i montaż toalety publicznej prefabrykowanej dla osób niepełnosprawnych, samoobsługowej typu kontenerowego. Prace swym zakresem obejmą również wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, wykonanie pieszo - jezdni oraz ciągu pieszego, nawierzchni placu zabaw i siłowni zewnętrznej; dostawę i montaż: elementów małej architektury, wyposażenia placu zabaw oraz wyposażenia siłowni zewnętrznej; wykonanie ogrodzenia terenu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych.
Dzięki tej inwestycji najmłodsi, a także dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie będą mogli cieszyć się rekreacyjno-sportowym „trójkątem”, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Polnej. Miejsce zabaw będzie bezpieczne, zapewni mieszkańcom wiele atrakcji i stworzy możliwość aktywnego wypoczynku. Realizacja tego zadania zdecydowanie wpłynie na zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych Jabłonowa Pomorskiego.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com