6 lipca 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
I. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOWI:
1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
a) pełnoletnich;
b) zamieszkałych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie;
c) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
d) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
e) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
II. INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Własnoręcznie podpisane zgłoszenie kandydata na rachmistrza;
2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w godzinach pracy Urzędu.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 08 lipca 2020 roku do godz. 1400.
UMiG, ml fot. UMiG, ml
Więcej informacji w BIP > Aktualności > Spis Rolny 2020

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com